GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas - Verkeersbesluit – Vaststellen parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto’s – Panningerveld (Panningen), Monseigneur Thijssenstraat (Baarlo), Gelrestraat (Kessel)

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 08-03-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas – Verkeersbesluit – Vaststellen parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto’s – Panningerveld (Panningen), Monseigneur Thijssenstraat (Baarlo), Gelrestraat (Kessel)

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

KenmerkZaaknummer 1894/2024/2919274Documentnummer 1894/2024/2919280Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas te nemen.OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:Wetgeving De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: •Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);•Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);•Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);•Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer is het gewenst op de volgende locaties parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische auto’s vast te stellen:•Panningerveld te Panningen;•Monseigneur Thijssenstraat te Baarlo;•Gelrestraat te Kessel.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•Dat het aantal elektrische auto’s in Nederland toeneemt en de komende jaren zal blijven toenemen;•Dat de Rijksoverheid elektrisch rijden stimuleert door financiële voordelen bij de aanschaf en/of bezit van een elektrische auto;•Dat elektrische auto’s een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit doordat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten;•Dat elektrische auto’s minder geluid produceren en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving;•Dat bezitters van elektrische auto’s die geen parkeermogelijkheden op eigen terrein hebben zijn aangewezen op oplaadpunten in de openbare ruimte;•Dat om elektrisch rijden mogelijk te maken een dekkend netwerk van openbare laadpalen noodzakelijk is;•Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;•Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Peel en Maas een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;•Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;•Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);•Dat de laadlocaties uit dit verkeersbesluit zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Peel en Maas.OverlegHet verkeerbesluit is besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met de genoemde verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BelangenafwegingWij zien het belang om elektrische auto’s in de openbare ruimte op te kunnen laden. Dit om de groei van elektrisch vervoer goed op te vangen en voorbereid te zijn op de toekomst. Dit heeft effect op de reguliere parkeermogelijkheden. Het onderscheid in type parkeervoorzieningen wijzigt, echter ook het type auto’s in de wijk. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat het oplaadpunt openbaar is en door iedereen in bezit van een elektrische auto’s gebruikt kan worden. Daarnaast wordt in eerste instantie bij de laadpalen maar één parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische auto’s ingericht. Als volgens opgave van de concessieverlener blijkt dat één parkeergelegenheid niet meer volstaat, dan pas wordt de tweede parkeerplaats in gebruik genomen. Daarom wordt voorlopig bij de laadgelegenheden één pijl op het onderbord met twee pijlen afgeplakt.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het plaatsen van verkeersbord model E8c van Bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB504 op onderstaande locaties twee parkeergelegenheden alleen bestemd voor het opladen van elektrisch voertuigen vast te stellen;a.Panningerveld te Panningen;b.Monseigneur Thijssenstraat te Baarlo;c.Gelrestraat te Kessel.2.Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekeningen;3. Dit verkeersbesluit treedt daags na bekendmaking in werking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst zijn.Panningen 5 maart 2024Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,Teammanager openbare ruimte,P.H.G.M. PeetersDit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in het Gemeenteblad van 7 maart 2024.Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 8 maart tot en met 18 april 2024 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:•De naam en het adres van de indiener;•De dagtekening;•Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;•De gronden van het bezwaar.Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.