STAATSCOURANTOntwerpvrijstelling Pratwinkel 9 Baarlo, Peel en MaasInhoud projectbesluitTermijn van inzageInzien projectbesluitIndienen zienswijzenVragen

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. STAATSCOURANTOntwerpvrijstelling Pratwinkel 9 Baarlo, Peel en MaasInhoud projectbesluitTermijn van inzageInzien projectbesluitIndienen zienswijzenVragen

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp van de vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO Pratwinkel 9 te Baarlo ter inzage ligt. De vrijstelling voorziet in het gebruik van de locatie Pratwinkel 9 te Baarlo door een transportbedrijf. De locatie Pratwinkel 9 betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de rand van het bedrijventerrein “De Kieën”. Het transportbedrijf is reeds sinds medio 2007 ter plaatse aanwezig. Een eerder in dit kader verleende vrijstelling is echter vernietigd door de rechtbank. Het verlenen van vrijstelling is op basis van de huidig geldende Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet meer mogelijk. Omdat het verzoek tot het verlenen van vrijstelling echter is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008), is, gelet op het gestelde in artikel 9.1.10 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, de eerder geldende WRO nog van toepassing en dient er alsnog een besluit genomen te worden op het verzoek om vrijstelling op basis van artikel 19, lid 1 WRO. De ontwerp-vrijstelling en de onderliggende stukken liggen ter inzage van donderdag 16 januari 2014 tot en met woensdag 26 februari 2014 De ontwerp-vrijstelling en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • De ontwerp-vrijstelling is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl → Inwoners → Wonen leven → Bouwen en wonen → Projectbesluiten; • Een papieren versie van de ontwerp-vrijstelling met ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage. Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, dhr. D. Langerak. Voor meer informatie neemt u contact met dhr. D. Langerak of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.