STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kern Baarlo’, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanInzien bestemmingsplanBeroepstermijnBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorzieningInwerkingtredingVragen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kern Baarlo’, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanInzien bestemmingsplanBeroepstermijnBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorzieningInwerkingtredingVragen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 25 juni 2013 het bestemmingsplan Kern Baarlo gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt in de kern van Baarlo en wordt begrensd door de plangrenzen van het buitengebied en de bedrijventerreinen. Er hebben diverse ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden welke zijn te raadplegen in de bijgevoegde nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0069-VG01; • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl → Inwoners → Wonen leven → Bouwen en wonen → Ruimtelijke plannen → Bestemmingsplannen; • Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage. De beroepstermijn loopt van 15 augustus 2013 tot en met 25 september 2013. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de terinzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, via (070) 4264426. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend Voor meer informatie neemt u contact met Ingrid van Enckevort, Leonne Delahaije of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.